mrパートナーに当社の広告が掲載されました。湘南スタイルに当社の広告が掲載されました。湘南ビーチFMマガジンに当社の広告が掲載されました。